Obaveštavamo sve naše korisnike, da je preduzeće DD SISTEM d.o.o.Beograd, na osnovu Zakona o privatnom obezbeđenju (Sl.glasnik RS br.104/13 i 42/15) i Zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list SRJ br.33/97 i 31/01, Sl.glasnik RS br.30/10), ishodovalo sledeće licence:

– Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja,
(Broj licence: 5758, od 16.12.2016.god.)
– Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite,
(Broj licence: 5759, od 16.12.2016.god.)
– Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika,
(Broj licence: 5760, od 16.12.2016.god.)

Licence se izdaju na period od 5 (pet) godina!